Normativa

CONDICIONS GENERALS:

 

• El preu de la sala cobreix l’horari de la reserva, l’usuari abonarà la quantitat establerta per a fer la reserva i la resta abans de l’inici de l’esdeveniment. En cas de voler gaudir de la sala hores extres, serà necessari avisar com a mínim una hora abans de finalitzar la reserva inicial.

• Juntament amb el pagament de la sala, a compte de fiança, es donarà un import de 50 euros que s’entregaran al finalitzar la festa després de revisar que no hi hagi cap desperfecte ni que falti cap objecte de la sala. 

• L’usuari respon de qualsevol mal o desperfecte a la sala o en els elements comuns de l’edifici en el qual s’integra i al mobiliari i instal·lacions que està dotat l’immoble, responent així mateix a la falta d’elements o parts integrants dels mateixos.

• L’usuari manifesta haver comprovat el correcte estat de les instal·lacions acceptant les condicions d’aquest, i es compromet a deixar la sala en les mateixes condicions.

• En cas de cancel·lació de la reserva, el contractant podrà cedir l’import de la reserva a una altra persona o bé guardar-lo per a un altre esdeveniment.

• Queda totalment prohibida l’entrada a l’interior de la sala d’armes, artefactes pirotècnics, matèries explosives, inflamables o insalubles, així com l’entrada d’animals.

• Es prohibeix fumar a l’interior de la sala, així com el consum de substàncies estupefaents.

• Queda prohibida la realització d’activitats il·lícites, contraries a l’ordre públic, la moral, els usos o costums del lloc. El contractant s’obliga a respectar i a fer respectar les normes de seguretat, les ordenances municipals i les normes de comunitat en les quals s’integra el local, responent dels danys que l’incompliment de tals preceptes pugui ocasionar.

• L’entrada de menors a la sala haurà de ser supervisada per adults majors d’edat, que es responsabilitzaran de la vigilància dels menors.

• L’usuari respondrà, eximint tota responsabilitat al propietari dels danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de l’ús de la sala.

• El propietari no es fa responsable dels accidents que es produeixin a la sala.

• L’incompliment per part de l’usuari o de qualsevol de les persones que accedeixin a la sala de les normes d’utilització d’aquesta, facultarà al propietari a suspendre l’esdeveniment, exigint la restitució de la possessió de la sala i a fer seves les quantitats lliurades en concepte de garantia i amb el dret a exigir el rescabalament dels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar.

NORMATIVA:

 1. Prohibit menjar a l’interior del parc de boles.
 2. No es pot entrar amb sabates al parc de boles.
 3. Cuidar el material que hi ha a la sala: joguines, futbolí, TV, Cadena de Música,…
 4. Assegurar-vos que no es perdi cap bola del futbolí.
 5. En cas que caigui beguda o menjar al terra, netejar-lo.
 6. Els menors de set anys no poden jugar al futbolí.
 7. Tirar totes les escombraries en els contenidors i no deixar res a la nevera ni microones.
 8. Assegurar-vos que no us deixeu res a la sala ( el local no es fa responsable dels objectes que poguessin oblidar-se o extraviar-se).
 9. Respectar el descans dels veïns a la sortida.
 10. Prohibit tirar confetis, serpentines i arròs dins del local.
 11.  Recollir les joguines, les taules i les cadires.
 12. Deu minuts abans de finalitzar la reserva, vindrà un representant de TEMPS LLIURE a comprovar l’estat de la sala.

 

XARXES SOCIALS
INFORMACIÓ DE CONTACTE