Normativa

CONDICIONS GENERALS:

 

• El preu de la sala cobreix l’horari de la reserva, l’usuari abonarà la quantitat establerta per a fer la reserva i la resta abans de l’inici de l’esdeveniment. En cas de voler gaudir de la sala hores extres, serà necessari avisar com a mínim una hora abans de finalitzar la reserva inicial.
• L’usuari respon de qualsevol mal o desperfecte a la sala o en els elements comuns de l’edifici en el qual s’integra i al mobiliari i instal·lacions que està dotat l’immoble, responent així mateix a la falta d’elements o parts integrants dels mateixos.
• L’usuari manifesta haver comprovat el correcte estat de les instal·lacions acceptant les condicions d’aquest, i es compromet a deixar la sala en les mateixes condicions.
• En cas de cancel·lació de la reserva, el contractant podrà cedir l’import de la reserva a una altra persona o bé guardar-lo per a un altre esdeveniment.
• Queda totalment prohibida l’entrada a l’interior de la sala d’armes, artefactes pirotècnics, matèries explosives, inflamables o insalubles.
• Es prohibeix fumar a l’interior de la sala, així com el consum de substàncies estupefaents.
• Queda prohibida la realització d’activitats il·lícites, contraries a l’ordre públic, la moral, els usos o costums del lloc. El contractant s’obliga a respectar i a fer respectar les normes de seguretat, les ordenances municipals i les normes de comunitat en les quals s’integra el local, responent dels danys que l’incompliment de tals preceptes pugui ocasionar.
• L’entrada de menors a la sala haurà de ser supervisada per adults majors d’edat, que es responsabilitzaran de la vigilància dels menors.
• L’usuari respondrà, eximint tota responsabilitat al propietari dels danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de l’ús de la sala.
• El propietari no es fa responsable dels accidents que es produeixin a la sala.
• L’incompliment per part de l’usuari o de qualsevol de les persones que accedeixin a la sala de les normes d’utilització d’aquesta, facultarà al propietari a suspendre l’esdeveniment, exigint la restitució de la possessió de la sala i a fer seves les quantitats lliurades en concepte de garantia i amb el dret a exigir el rescabalament dels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar.

NORMATIVA:
1. No es pot entrar amb sabates al park de boles.
2. Cuidar el material que hi ha a la sala: joguines, casa de fusta, equip de so,…
3. En cas que caigui beguda o menjar al terra, netejar-lo.
4. Tirar totes les escombraries en els contenidors i no deixar res a la nevera ni microones.
5. Assegurar-vos que no us deixeu res a la sala ( el local no es fa responsable dels objectes que poguessin oblidar-se o extraviar-se).
6. Respectar el descans dels veïns a la sortida.
7. Prohibit tirar confetis, serpentines i arròs dins del local.
8. Recollir les joguines, les taules i les cadires.
9. Deu minuts abans de finalitzar la reserva, vindrà un representant d’EL NIU a comprovar l’estat de la sala.

XARXES SOCIALS
INFORMACIÓ DE CONTACTE